Testimonials


Adding a testimonials page to your website

Learn how to add a testimonials page to your website.

Read More

Changing the testimonials page layout

Learn how to change the testimonials page layout on your website.

Read More

Adding new testimonials to your testimonials page

Learn how to add a new testimonials to your testimonials page.

Read More

Removing testimonials from your testimonials page

Learn how to delete testimonials from your testimonials page.

Read More

Editing the testimonial info

Learn how to edit the testimonial info on your testimonials page.

Read More

Uploading an image to the testimonials page

Learn how to upload an image to a testimonial on the testimonials page.

Read More

Uploading an image to the testimonials page from our library

Learn how to upload an image to the testimonials page from SITE123's free image library.

Read More

Filtering the testimonials page image using the Image Filter Tool

Learn how to filter an image on the testimonials page.

Read More